За проекта

 

За да достигне до устойчив икономически растеж Европейският Съюз трябва да увеличи коефициента на заетост на застаряващите хора. За да може това да се случи, правителства и организации трябва да работят заедно, за да се развият уменията и пригодността за заетост на възрастните хора. Образование, ориентиране, обучение и възможности за работа трябва да бъдат адаптирани с възрастово-разнообразната работна сила.

 

Нови педагогически подходи са ключовите елементи за улесняване на разширеното участие за по-възрастните работници. Трябва да се развива въвеждащо обучение за предоставящите обучители, за да могат да създадат ново учебно съдържание през различни обучителни платформи, за да подкрепят застаряващите работници в тяхното развитие.

 

Програми, които позволяват по-възрастните работници да придобият нови умения, както и ре-концептуализация на заетостта, както по отношение на конкретни области на работа така и работните практики са от съществено значение, ако трябва да бъдат постигнати икономически растеж, конкурентоспособностт, социално включване и ефективност.

 

Резултати от проекта

 

PAWT ще разработи:

 

Цялостна педагогическа рамка за нуждите за умения на възрастните хора. Тя е подходяща и гъвкава, и улеснява изучаването на различни среди в широк кръг от приложими платформи;

Въвеждаща програма за обучители за работа с възрастни, за да се постигат лесни и успешни резултати от обучението;

Партньорства между целевите групи, експерти в областта на развитие на работната сила и специалисти в областта на образованието за възрастни;

Учебен план дефиниращ стъпки за учещия, резултатите и показващ процеса на обучение.

 

Онлайн обучителна система, която може да се използва при обучението и преквалифициране на по-възрастните работници.

Индукционна програма за обучители, работещи с застаряващи работници, водеща към по-добри резултати от обучението.

 

PAWT наръчник за стартиране на бизнес. Целта на този наръчник е да помогне на хората в предпенсионна възраст да достигнат до нови и иновативни модели на работа. PAWT предлага изцяло нова концепция на работа, адаптирана за хора от всякакви възрасти. Предизвиква към цялостна промяна на разбиранията на работодателите, обучителите, както и много от работещите.