KOULUTUSTARJONTA

PAWT- hanke on elinikäiseen oppimiseen pohjaava aikuiskoulutushanke, jolla pyritään edistämään ikääntyvien työntekijöiden työssä pysymistä ja hyvinvointia. Hankkeen keskeinen idea on kehittää uusi virtuaalista oppimista tukeva oppimisympäristö, jota voivat käyttää ikääntyneet oppijat itse ja aikuiskouluttajat. Aikuisen on oppijana tunnistettava oma oppimistyylinsä ja oppimisympäristön suunnittelussa on huomioitava kokemustieto. Oppiminen ei lopu oikeastaan koskaan, vaan oppimisen muodot muuttuvat. Ikääntynyt työntekijä usein itse vierastaa oppimista ja erityisesti oppimisen virtuaalisia ympäristöjä. Kuitenkin tänä päivänä tietokone ja internet ovat todellisuutta, sillä useimmat käyttävät tietokonetta tavalla tai toisella työelämässä.


Keskeisessä roolissa ikääntyneiden oppimisessa ovat tietysti oppijat itse, mutta myös aikuiskouluttajilla ja ohjaus- ja neuvontapalveluilla on suuri merkitys. PAWT- hankkeessa sovelletaan erityisesti aikuisille suunniteltu ns. ADDIE -opetussuunnitelma (Analyze, Define, Develop, Implement, Evaluate), joka perustuu viimeaikaiseen oppimistutkimukseen. Opetussuunnitelmaa työstetään yhteistyössä oppijan kanssa ja sitä tarkistetaan säännöllisesti.
 
ADDIE- malli tähtää koulutusinterventioon ja se muodostuu viidestä vaiheesta. Suunnitteluvaiheessa työntekijä, työnantaja tekevät analyysin työhyvinvoinnista ja sopivat sen jälkeen jatkotoimista. Sopimuksessa määritellään koulutusintervention yksityiskohdat – tavoitteet, menetelmät ja aikataulu. Varsinainen koulutusinterventio kohdentuu työpaikan kaikille tasoille ylimmästä johdosta esimies- ja työntekijätasoon. Koulutusintervention tavoite on nostaa työntekijöiden osaamista, jaksamista ja sitoutumista ja parantaa työyhteisön sopeutumista uusiin tilanteisiin. Näin myös nousee työn tuottavuus ja ikääntyneen työntekijän siirtyminen eläkkeelle on hallitumpaa ja suunnitelmallisempaa.
 
PAWT -KOULUTUS

PAWT -koulutusmateriaalit ja kurssit ovat PAWT LMS -verkko-oppimisympäristössä: http://pawt.eu
 
MUUT KOULUTUKSEN TARJOAJAT

Kuntoutussäätiö

PUNK- hanke

PIENTYÖPAIKOILLA UUDISTUMINEN HANKKEEN KEHITTÄMISTYÖ
Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä hankkeeseen osallistuvin tahojen kanssa kehittää käytäntöjä ja välineitä sekä yhteistyötä siten että pk- ja pienyritykset, mikroyritykseset ja myös yksinyrittäjät voivat huolehtia työpaikkansa ja omasta hyvinvoinnistaan.
 
Eri kokoisilla työpaikoilla on erityisvaatimuksia sekä työterveyshuoltojen ja kuntoutuspalvelujen tuottajien palveluille ja yhteistyölle että työhyvinvointityön apuvälineiden suhteen.

http://www.kuntoutussaatio.fi/punkEsimies työhyvinvointia rakentamassa –opas
http://www.kuntoutussaatio.fi/files/575/punk_esimiesopas_www.pdf

 
Työn iloa ja imua- opas
http://www.kuntoutussaatio.fi/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf
 
Oman hyvinvoinnin lähteillä. Ohjaajan opas.
http://www.kuntoutussaatio.fi/files/137/ohlkirja_kansineen_netti.pdfTyöterveyslaitos

Työuran uurtaja
 
Työuran uurtaja® on Työterveyslaitoksen kehittämä teoria- ja tutkimusperustainen työkalu henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon käyttöön. Työuran uurtaja® -ryhmämenetelmä edistää työntekijöiden ja esimiesten urahallintaa, osaamista ja hyvinvointia. Se valmistaa työyhteisöjä kohtaamaan työelämän muutostilanteita ja lisää työyhteisöjen vuorovaikutteista työotetta. Ryhmämenetelmä voidaan kohdentaa koko henkilöstölle tai erilaisille ryhmille muutos- ja työtilanteiden, iän tai organisaatioaseman mukaan.

Menetelmään sisältyy ohjaajan käsikirja, osallistujan työkirja sekä aktiiviseen ja sosiaaliseen oppimiseen perustuva ryhmätoiminnan malli. Työuran uurtajassa yhdistetään varhaiskuntoutuksen, työkyvyn ylläpidon ja henkilöstökoulutuksen elementtejä. Menetelmällä pystytän vaikuttamaan merkittävästi työntekijöiden kokemaan työn imuun sekä vähentämään masennusoireita.

http://www.ttl.fi/fi/tyoura/tyouran_uurtaja/Documents/Tuura_esittely.pdf

 
 
AIVO- hanke – Aikuisopiskelijan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Päätavoitteemme olivat:
Edistää monipuolisten aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuutta maakunnassa
Kehittää malleja ja menetelmiä aikuisten siirtymävaiheiden – elämänpolun eri haarojen aikana tapahtuvaan - ohjaukseen
Luoda malleja ja menetelmiä erilaisen oppimisen huomioimiseksi ja sitä kautta edistää oppimisen tukitoimien saatavuutta aikuiskoulutuksessa
Lisätä aikuiskoulutuksen parissa neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden ohjauksellista osaamista lisä- ja täydennyskoulutuksen kautta
Projekti toteutettiin pohjoiskarjalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyönä. Lisäksi projekti toimi yhteistyössä muiden itäsuomalaisten aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämishankkeiden kanssa.
Hankkeen sivuilta löytyy paljon tietoa aikuisopiskelusta.
http://www.aikuiskoulutuksenvoima.fi/