MATERIAALIT

PAWT -MATERIAALIT


Nykyaikaisessa oppimisessa virtuaaliset ratkaisut teknologian kehityksen myötä ovat saaneet yhä enemmän uusia muotoja ja mahdollisuuksia. Ne tarjoavat joustavuutta ja yksilöllisyyttä eivätkä ne vaadi niin suurta läsnäoloa kuin perinteiset opetusmenetelmät. Uudet ympäristöt korostavat itseohjautuvuutta ja oppija-keskeisyyttä – opiskelija voi edetä omaan tahtiin ja omalla aikataululla. Nämä ominaisuudet ovat juuri aikuisopiskelijan kannalta olennaisia. Opiskeluun tarvitaan yleensä tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Tehtävät voi tehdä omalla ajalla.
 
Virtuaalisuus tuo myös opettajalle uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. PAWT- materiaalit ovat kaikkien halukkaiden käytössä ja niiden avulla voi rakentaa oman koulutuskokonaisuuden. LMS- teknologia mahdollistaa myös videoneuvottelut ja muut uudet yhteydenpitomuodot. Ikääntyviltä työntekijöiltä saatu palaute on ollut kannustavaa. Virtuaalisuus näyttää muodostavan kokonaan uuden oppimisen alustan, jolle juuri ikääntyneet soveltuvat hyvin. Internet mahdollistaa laajan materiaalivarannon, joka helposti tukee oppimista.


PEDAGOGINEN STRATEGIA


Se, miten opetuksen suunnittelussa ja vaiheistuksessa otetaan huomioon opiskelijan erityispiirteet ja hänen tarpeensa ilmaistaan pedagogisessa strategiassa. Strategia luonnehtii yleisellä tasolla oppijaa, opetuksen kulkua, opetusmenetelmiä ja sen tavoitteita. Suunnitelman pohjalta opettajan ja kouluttajan on helppo hahmottaa opetustapahtumia kuten kursseja ja koulutuksia. Aikuisopiskelijalla on usein paljon työ- ja elämänkokemusta, joka tulee huomioida opetuksessa. Usein puhutaan hiljaisesta tiedosta ja kokemuksen myötä syntyneestä laajemmasta kokonaisvaltaisesta näkemyksestä, jotka pitää huomioida pedagogiikassa.
Lataa pedagoginen strategia tästä (pdf).

KOULUTTAJAN OPAS

Kouluttajan opas on tarkoitettu aikuiskouluttajille, jotka haluavat hyödyntää/ottaa käyttöön virtuaalisen oppimisympäristön ikääntyneiden työntekijöiden koulutuksessa. Opas jäsentää ikääntyneiden työntekijöiden erityistarpeita ja auttaa opettajaa suunnittelemaan opetussisältöjä ja oppimispolkuja.

OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelma määrittelee se, miten opetus tulee järjestää ja millaisia opetuskokonaisuuksia ja – sisältöjä opetuksen tulee sisältää. Aikuisopiskelijan kannalta on tärkeää huomioida oppijan erityispiirteet kuten oppimistyyli ja aiemmin hankittu tieto ja taito. Opetussuunnitelma on kuvaus siitä, miten oppijan oppimisprosessi ja kouluttajan/opettajan vuorovaikutus- tehtävät, lähi- ja etäjaksot, testit ja muut oppimiseen liittyvät seikat – tulee järjestää ja opetus organisoida.
Lataa opetussuunnitelma tästä (pdf).

IKÄÄNTYVIEN OHJAUKSEN JA NEUVONNAN PERIAATTEET

Ikääntyneet työelämässä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella usein vaikeassa tilanteessa, mutta kokevat myös syrjintää työpaikalla. Ikääntynyt työntekijä tarvitsee neuvontaa ja ohjausta yhtä lailla kuin nuorempi. Ohjauksen ja neuvonnan menetelmien pitää kuitenkin olla toisenlaisia. Ikääntyneen työntekijän tilannetta tulee yhtenä elämän siirtymäjaksona eikä pelkästään laskevana urana kuten usein tehdään. Tämä koskee eläkkeelle siirtymistä ja sen eri vaiheita. Ihminen joutuu punnitsemaan omaa tilannettaan ja ympäristön reunaehtoja syvällisesti ja päätös eläkkeelle siirtymisestä on ennen kaikkea prosessi, ei yksi tapahtuma.

SENIORINA YRITTÄJÄKSI

Suomalaisessa työkulttuurissa on tapana ajatella työuraa lineaarisena jatkumona, johon sitoudutaan ja johon panostetaan tosissaan ja josta sitten jonakin päivän irtaannutaan. Suomalainen on siis joko töissä tai ei ole töissä. Työntekoa ja työuraa ei yleensä ajatella epäjatkuvana, jolloin siinä on katkoksia ja poissaoloja, vaikka näin tosiasiassa nykyään onkin. Suomalaiseen työkulttuuriin ei siis juurikaan mahdu välitiloja eikä vaihtoehtoja. Työelämäntutkimuksessa on pitkään puhuttu yhä kasvavasta työvoimareservistä, jota palkataan lyhytaikaisiin pätkätöihin. Toinen suomalaista työelämää leimaava piirre on, että aivan liian vähän hyödynnetään yrittämisen vaihtoehtoa ikääntyneiden ja osa-aikaeläkeratkaisujen osana. Yrittäminen voisi olla yksi vakavasti otettava joustava vaihtoehto, joka soveltuisi yhdeksi joustavaksi ratkaisuksi ikääntyneiden työntekijöiden aseman parantamiseen työmarkkinoilla.


------------------------------------------------------------------------------------------------
TYÖSSÄ KAIKEN IKÄÄ -seminaari järjestettiin Kolilla 21.3.2011.
Kiitos kaikille osallistujille ja erityisesti tilaisuuden puhujille.

Seminaarin ohjelma (pdf).
Seminaarin esitykset ovat katsottavissa tästä linkistä: PAWT seminaarin esitykset
Seminaarin alustajien aineistot ovat nähtävissä tästä:
Asko Saatsi
Antti Kasvio
Tapio Ropponen
Ari Tarkiainen
Matti Tuusa
Soile Syrjäläinen